Нанҳәа 20 рзы Қырҭтәыла ақәа леиуеит
Нанҳәа 20 рзы Қырҭтәыла ақәа леиуеит

Нанҳәа 20 рзы Қырҭтәыла ақәа леиуеит, амш шәшьуеит, – ари атәы аарыцҳаит Аԥсабара амилаҭтә агентра аҟынтә.

Агентра аинформациа ала, нанҳәа 21-22 рзы аҳауа аԥхарра +24,+29 градус иаҟарахоит.

Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, мрагыларатәи Қырҭтәыла нанҳәа 20 рзы иԥхаррахоит (+24,+34 градус), аха ақәа леир ҟалоит. Адыди амацәыси, акырцхи, аԥша ӷәӷәеит ҟалар алшоит. Нанҳәа 21-22 рзы џьара-џьара ақәа леиуеит.

Қарҭгьы амш цәгьахоит. Аҳауа аԥхарра +32,+34 градус иаҟарахоит.

Акомментари аҟаҵара