Мшаԥы ашьҭахь Урыстәыла акоронавирус арекордтә хыԥхьаӡара аарԥшын  - акоронавирус рыдбалан 10 407-ҩык, 399-ҩык иԥсит
Мшаԥы ашьҭахь Урыстәыла акоронавирус арекордтә хыԥхьаӡара аарԥшын - акоронавирус рыдбалан 10 407-ҩык, 399-ҩык иԥсит

Мшаԥы ашьҭахь Урыстәыла акоронавирус арекордтә хыԥхьаӡара аарԥшын. Аопепративтә штаб аинформациа ала, иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 10 407 афакт ҿыцқәа аарҧшын, иԥсит 399 -ҩык.

Урыстәыла иахьаҵанакуа акоронавирус амзызла рыԥсҭазаара иалҵхьеит 124 895-ҩык.

Акомментари аҟаҵара