Мшаԥы 4-5 рзы Қырҭтәыла атерриториаҿ ԥхаррахоит
Мшаԥы 4-5 рзы Қырҭтәыла атерриториаҿ ԥхаррахоит

Аԥсабара амилаҭтә агентра аинформациа ала, мшаԥы 4-5 рзы Қырҭтәыла атерриториаҿ ԥхаррахоит.

 Мраҭашәаратәи Қырҭтәыла аҳауа аԥхарра +13, +18 , мрагыларатәи Қырҭтәыла  – +10, +15.

Қарҭ аҳауатә лышәшәарақа ҟалом, мшаԥы 2-3 рзы аҳауа аԥхарра +15, +17, мшаԥы 4-5 рзы  – +19, +21 .

Акомментари аҟаҵара