Мраҭашәаратәи Қырҭтәыла - ақәа, мрагыларатәи Қырҭтәыла асы леир ҟалап
Мраҭашәаратәи Қырҭтәыла - ақәа, мрагыларатәи Қырҭтәыла асы леир ҟалап

Иахьа инаркны Қырҭтәыла атерриториаҿ аҳауатә лышәшәарақәа  ҟалоит. Мраҭашәаратәи Қырҭтәыла  – ақәа, мрагыларатәи Қырҭтәыла асы леир ҟалап.

Қырҭтәыла Актәи аканал ахь Аԥсабара амилаҭтә агентра аҟынтә ишаарыцҳаз ала, атәыла мрагыларатәи араионқәа рҿы аԥша ӷәӷәа асуеит, аԥша аласра – 20-25 м/с, мраҭашәаратәи араионқәа рҿы – 17-22 м/с.

 

Акомментари аҟаҵара