Мышқәак рышьҭахь «Атәылауаа» ахаҭарнакцәа апарламент алалара иадҳәаланы  аӡбара рыдыркылоит
Мышқәак рышьҭахь «Атәылауаа» ахаҭарнакцәа апарламент алалара иадҳәаланы  аӡбара рыдыркылоит

 

«Сареи спартиеи аоппозициаа еиҿыркааз ацирк алацәажәара ҳалгеит», — иҳәеит апартиа «Атәылауаа» алидер Алеко Елисашвили ателеефир аҿы иареи апартиа  «Лело» алидер Мамука Хазараӡеи рдебатқәа раан.

«Ҳара уезгьы апарламент алалара ҳазҿлымҳан, аха егьырҭ аоппозициатә партиақәа ҳрыцны, аресурсқәа зегьы ҳхы иаҳархәар ҳҭахын. Ҳара иҟаҳҵаша аадыруеит,  мышқәак рышьҭахь ажәларгьы идҳардыруеит», — иҳәеит Алеко Елисашвили.

 

Акомментари аҟаҵара