Мамука Хазараӡе  - Михаил Саакашвили игәабзиаразы аҭак рыҧхықәуп аҳәынҭқарреи аиҳабыреи
Мамука Хазараӡе  - Михаил Саакашвили игәабзиаразы аҭак рыҧхықәуп аҳәынҭқарреи аиҳабыреи

«Уажәазы атәыла ҧасатәи ахада игәабзиароуп зегьы раасҭа ихадоу. Иара игәабзиаразы аҭак рыҧхықәуп аҳәынҭқарреи аиҳабыреи», — иҳәеит  «Лело» алидер Мамука Хазараӡе.

Иара иажәақәа рыла, Михаила Саакашвили ахәышәтәырҭашҟа диагатәуп.

«Атәыла ахада саломе Зурабишвили илҳәаз ҳаҳаит. Убри анеҩс уаҳа гәаанагарак ҳмаҳацт.  Абри аҩыза аҭагылазаашьаҿы, ҳарада, атәыла ахада лажәа аҵакы хада амоуп.  «Амилаҭтә ҵысра» ахаҭарнакцәа ишырҳәаз ала, дарбанзаалак абаандаҩы игәабзиаразы аҭак рыҧхықәуп атәыла анапхгара. Убри аҟынтә, адипломатцәа ирҳәо ҳазыҧшып», — иҳәеит Хазараӡе.

 

Акомментари аҟаҵара