Маикл Карпентер -  Америкеи Евроеидгылеи  Қырҭтәыла аиҳабыреи аоппозициа алидерцәеи рыбжьара адиалог иацхраароуп
Маикл Карпентер -  Америкеи Евроеидгылеи  Қырҭтәыла аиҳабыреи аоппозициа алидерцәеи рыбжьара адиалог иацхраароуп

Адипломатиеи аглобалатә алахәызаареи ацентр анапхгаратә директор Пен Баидени  атәылахьчара амаӡаныҟәгаҩ ҧасатәи ихаҭыҧуаҩ Маикл Карпентери Қырҭтәыла имҩаҧысуа ахҭысқәа ирылацәажәеит.

Twitter аҿы Карпентер ишиҩыз ала, Америкеи Евроеидгылеи Қырҭтәыла аиҳабыреи аоппозициа алидерцәеи рыбжьара адиалог иацхраароуп.

Акомментари аҟаҵара