Мадрид имҩаҧысуа арегби азы Европа ачемпионат аҿы  Қырҭтәыла аизга Испаниа иаиааит  
Мадрид имҩаҧысуа арегби азы Европа ачемпионат аҿы  Қырҭтәыла аизга Испаниа иаиааит  

Арегби азы Европа ачемпионат аҩбатәи атур аҿы ақырҭуа аизга аиспанцәа ирҧылан,  25:19 ҳәа аиааира ргеит. Аматч мҩаҧысит Мадрид иҟоу ауниверситеттә стадион хада аҿы.

 

Акомментари аҟаҵара