Леван Бежашьвили - Ҳазҭагылоу аетап аҿы еилацәажәарақәа ахәбатәи рраунд аперспектива амоуп ҳәа Амилаҭтә ҵысраҿ ргәы иаанагом
Леван Бежашьвили - Ҳазҭагылоу аетап аҿы еилацәажәарақәа ахәбатәи рраунд аперспектива амоуп ҳәа Амилаҭтә ҵысраҿ ргәы иаанагом

Ҳазҭагылоу аетап аҿы еилацәажәарақәа ахәбатәи рраунд аперспектива амоуп ҳәа Амилаҭтә ҵысраҿ ргәы иаанагом, – иҳәеит «Амилаҭтә ҵысра» алахәыла Леван Бежашьвили анапхгареи аоппозициеи рыбжьара еилацәажәарақәа рымҩаԥгара азҵаара данахцәажәоз.

Леван Бежашьвили иажәақәа рыла, «Амилаҭтә ҵысра» аоппозициатә партиақәа рҟны аконсультациақәа нанагӡоит изаамҭаным апарламенттә алхрақәа рымҩаԥгара азҵааразы.

 

Акомментари аҟаҵара