Лаша Шавдаҭуашвили – Қырҭтәыла зегьы абри ақәҿиара адысныҳәалоит  #1TVSPORT
Лаша Шавдаҭуашвили – Қырҭтәыла зегьы абри ақәҿиара адысныҳәалоит  #1TVSPORT

Аолимпиатә чемпион  Лаша Шавдаҭуашвили  Токио араӡнытә медаль игеит. Амилаҭтә олимпиатә комитет апресс-маҵзура ахаҭарнакцәа аҳамҭаҭара ацеремониа ашьҭахь Шавдаҭуашвили аинтервиу имырхит.

«Ахҧатәи аолимпиатә медаль згеит, уи даараӡа сеигәырҕьоит. Сара амотивациа ҕәҕәа сыман, аҵыхәанӡа сықәҧон, аиааира сазааигәан.  Аиааира ахьсылымшаз сгәы иалоуп, аха уи спортуп… Сара сзы згәы былуаз ауааҧсыра зегьы ҭабуп ҳәа расҳәоит. Қырҭтәыла зегьы абри ақәҿиара адысныҳәалоит!», — иҳәеит  Шавдаҭуашвили.

 

Акомментари аҟаҵара