Лаҵара 25-26 рзы Қырҭтәыла амш цәгьахоит
Лаҵара 25-26 рзы Қырҭтәыла амш цәгьахоит

Лаҵара  25 шьыбжьашьҭахь инаркны лаҵара  26 амш нҵәамҭанӡа Қырҭтәыла амш цәгьазаауеит, Кахеҭи адыдмацәыс ҟалоит.

Мрагыларатә Қырҭтәыла араионқәаки Мраҭашәаратә Қырҭтәыла ашьхареи рҿы ақәоура цәгьеи, акырци, аҧшацәгьеи иазыҧшуп.

Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, ақәоура амшала Қырҭтәыла аӡиасқәа рҿы аӡы аҩаӡара шьҭыҵуеит, усҟак идуум аӡиасқәа хыҵыр ауеит, ашьхараҿы адгьылҳәазара ашәарҭара иҟоуп.

 

Акомментари аҟаҵара