Лаҵара 17 шьыбжьашьҭахь инаркны лаҵара  19-нӡа Қырҭтәыла еиҭасуа ақәа ауеит
Лаҵара 17 шьыбжьашьҭахь инаркны лаҵара  19-нӡа Қырҭтәыла еиҭасуа ақәа ауеит

Аҧсабара амилаҭтә агентра адыррақәа рыла,   лаҵара 17 шьыбжьашьҭахь инаркны лаҵара  19-нӡа, Қырҭтәыла еиҭасуа ақәа ауеит,  ҭыҧқәак рҿы акырц леир ауеит,  амшын аҿы  2-3 абалл ашторм ҟалоит.

Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала,  ақәоура амшала аӡиасқәа хыҵыр ауеит,  ашьхаҳаракыратә раионқәа рҿы адгьылҳәазара ашәарҭара иҟоуп.

Акомментари аҟаҵара