Курт Уолкер  - Саломе Зурабишвили данылҧыла ашьҭахь, Маккрон  Урыстәыла аҳәара азықәиргылеит  амца аанкылара иазкны 2008 шықәсазы аганқәа еицрыдыркылаз аиқәшаҳаҭра аҧхықәрақәа нарыгӡарц
Курт Уолкер - Саломе Зурабишвили данылҧыла ашьҭахь, Маккрон Урыстәыла аҳәара азықәиргылеит амца аанкылара иазкны 2008 шықәсазы аганқәа еицрыдыркылаз аиқәшаҳаҭра аҧхықәрақәа нарыгӡарц

Саломе Зурабишвили данылҧыла ашьҭахь, Маккрон Урыстәыла аҳәара азықәиргылеит амца аанкылара иазкны 2008 шықәсазы аганқәа еицрыдыркылаз аиқәшаҳаҭра аҧхықәрақәа нарыгӡарц , –  иҳәеит НАТО аҿы Америка ҧасатәи ацҳаражәҳәаҩ, Маккеин ихьӡ зху  ,,Жәларбжьаратә аҧхьагылара аинститут “ адиректор Курт Уолтер  Леван Миқелаӡе ихьӡ зху афонд аинициативала  Ааигәатә Мрагылара аинститут аҿы имҩаҧысыз апанельтә дискуссиа аан.

Иара ишиҳәаз ала,  мрҭашәратә Европа Урыстәыла ахымҩаҧгашьа уаҳа иазычҳауам.

,,Сгәы ишаанаго ала,  мрҭашәратә Европа Урыстәыла ахымҩаҧгашьа уаҳа иазычҳауам. Урҭ аиҿцәажәара рҽазыркит,  аха ари аҽазкра алҵшәа ахылымҵит.  Кремль убас рхы мҩаҧыргоит,  аусеицуразы изакәызаалак лшарак узаанрыжьуам.     Иара убас,  Саломе Зурабишвилии  маккрони реиҧылара сазааҭгылар сҭахуп.   Саломе Зурабишвили данылҧыла ашьҭахь, Маккрон Урыстәыла аҳәара азықәиргылеит амца аанкылара иазкны 2008 шықәсазы аганқәа еицрыдыркылаз аиқәшаҳаҭра аҧхықәрақәа нарыгӡарц , –  иҳәеит НАТО аҿы Америка ҧасатәи ацҳаражәҳәаҩ, Маккеин ихьӡ зху  ,,Жәларбжьаратә аҧхьагылара аинститут “ адиректор Курт Уолтер.

Акомментари аҟаҵара