Кристиан Даниелсон Қырҭтәылаҟа деиҭааит
Кристиан Даниелсон Қырҭтәылаҟа деиҭааит

Европатәи Ахеилак ахада Шарль Мишель ихатә хаҭарнак Кристиан Даниелсон аҳаирбаҕәазаҿы ажурналистцәа ишреиҳәаз ала, уажәазы хымш Қырҭтәыла дыҟазаауеит.   

«Гәахәарыла Қырҭтәылаҟа сеиҭааит. Аполитикатә партиақәа рлидерцәа рҧылара сахыццакуеит, абри атәылаҿы акризис аҭыҧқәҵаразы аиқәшаҳаҭхара апроцесс аҿы срыцхраар сҭахуп. Акомпромисс аҧшаара иаамҭоуп. Акомпромисс  —  иҧсыҽраӡам, уи  атәылаҿы адемократиа аҕәҕәара иадыргоуп», —  иҳәеит Даниелсон.

Кристиан Даниелсон  аиҳабыреи аоппозициеи рхаҭарнакцәа рҧылара далагоит хажәкыра  29 рзы.

Акомментари аҟаҵара