Келли Дегнан -  Қырҭтәылеи Америкеи рыбжьара ишиашоу авиареисқәа ирызку аиҿцәажәарақәа нагӡатәуп
Келли Дегнан -  Қырҭтәылеи Америкеи рыбжьара ишиашоу авиареисқәа ирызку аиҿцәажәарақәа нагӡатәуп

 

Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражҳәаҩ  Келли Дегнан ишылҳәаз ала,  Қырҭтәылеи Америкеи рыбжьара ишиашоу авиареисқәа ирызку аиҿцәажәарақәа нагӡатәуп.

«Америкеи Қырҭтәылеи рыбжьара ишиашоу авиареисқәа иҟазар даараӡа ибзиоуп.  Ҵыҧх иалагаз аиҿцәажәарақәа нагӡатәуп ҳәа сгәы иаанагоит. Аџьармыкьа аҽеиҭанакит, цқьа ҳахәарҧшроуп азыҳәара иахьынӡадуу. Инеизакны иуҳәозар, ареисқәа иҟазар бзиоуп», — илҳәеит Келли Дегнан.

 

Акомментари аҟаҵара