Келли Дегнан афырхацәа рмемориал амҵан ашәҭқәа шьҭалҵеит
Келли Дегнан афырхацәа рмемориал амҵан ашәҭқәа шьҭалҵеит

Қарҭ, Афырхацәа рышҭаҿ, Қырҭтәыла атерриториатә акзаара зхы ақәызҵаз рмемориал ахь днеит Қырҭтәыла иҟоу ЕАШ ацҳараџәҳәаҩ Келли Дегнан.

Ацҳаражәҳәара аланарҵәаз аинформациа аҿы ишану ала, амемориал ахь инеит Келли Дегнани атәылахьчаратә атташе, аполковник Стефан Меглими, Қырҭтәыла иҟоу Уолтер Рид ихьӡ зху ар аҭҵааратә институт алахәылацәеи.

Урҭ иҭахаз афырхацәа рмемориал амҵан ашәҭқәа шьҭарҵеит.

Акомментари аҟаҵара