Џьим Риш - Қырҭтәыла имҩаԥгаз алхрақәа ирыхҟьаны ҳгәы каҳаит
Џьим Риш - Қырҭтәыла имҩаԥгаз алхрақәа ирыхҟьаны ҳгәы каҳаит

ЕАШ асенатор Сенатор Џьим Риш Қырҭтәыла имҩаԥгах аҭыԥантәи халанапхгараҭарахь алхрақәа ирызкны аҳәамҭа ҟаиҵеит.

“2012 шықәсазы имҩаԥгаз алхрақәа еиҿҳарԥшыр, Қырҭтәыла имҩаԥгаз алхрақәа ирыхҟьаны ҳгәы каҳаит,” – иҳәеит Џьим Риш.

Асенатор иажәақәа рыла, жәларбжьаратәи ауаажәларра алхрақәа аҩбатәи ртур ахшыҩ азышьҭны иахылаԥшуеит.

Акомментари аҟаҵара