Џьамтәыла акоронавирус ала миллионҩык иреиҳаны ичмазаҩуп
Џьамтәыла акоронавирус ала миллионҩык иреиҳаны ичмазаҩуп

Џьамтәыла акоронавирус ала миллионҩык иреиҳаны ичмазаҩуп.

Ари атәы аанацҳаит “Франс 24”.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, атәылаҿ акоронавирус 13922-ҩыу рыдбалан, 358-ҩык апациентцәа рыԥсҭазаара иалҵит.

Апандемиа иалагеижьҭеи Џьамтәыла рыԥсҭазаара иалҵит 49348-ҩык.

Акомментари аҟаҵара