Иракли Ҕарибашвили –  Цәыббра 11 рзы атеррактқәа ҟалеижьҭеи ҩажәатәи ашықәсхыҵра  даҽазнык иҳгәаланаршәоит атерроризм аиааира агар шыҟамло
Иракли Ҕарибашвили –  Цәыббра 11 рзы атеррактқәа ҟалеижьҭеи ҩажәатәи ашықәсхыҵра  даҽазнык иҳгәаланаршәоит атерроризм аиааира агар шыҟамло

«Цәыббра 11 рзы атеррактқәа ҟалеижьҭеи ҩажәатәи ашықәсхыҵра  даҽазнык иҳгәаланаршәоит атерроризм аиааира агар шыҟамло», — иҩит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили амикроблог  «Твиттер» аҿы.

«Цәыббра 11 рзы иҟалаз атеррактқәа рышьҭахь  20 шықәса ҵит. Абри арыцхә даҽазнык иҳгәаланаршәоит атерроризм аиааира агар шыҟамло.

Аҭынчреи ашарҭадареи аиқәыршәара аус аҿы Қырҭтәыла Америкеи егьырҭ апартниорцәеи ирыдгылоит», — иҩит Иракли Ҕарибашвили.

 

Акомментари аҟаҵара