Иракли Ҕарибашвили -  Фотыгагьы  Кубилиусгьы ирҳәо ҳтәылазы изакәызаалак ҵакык амам, дара ртәылақәа ирхылаҧшааит
Иракли Ҕарибашвили -  Фотыгагьы  Кубилиусгьы ирҳәо ҳтәылазы изакәызаалак ҵакык амам, дара ртәылақәа ирхылаҧшааит

«Фотыгагьы  Кубилиусгьы ирҳәо ҳтәылазы изакәызаалак ҵакык амам, дара ртәылақәа ирхылаҧшааит», — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили ажурналистцәа данрацәажәоз.

Иракли Ҕарибашвили азҵаара ирҭеит Ана Фотыгеи егьырҭ апарламентарцәеи рышҟәы иадҳәаланы. Ашәҟәы ишану ала,   Страсбургтәи аӡбара ақәҵара аднакылаанӡа, Михаил Саакашвили ибаандаҩтәра аанкылатәуп.

Иракли Ҕарибашвили ишазгәеиҭаз ала, абри атәылаҿы азакәан аиҳаӡареи аиашареи аӡәгьы дзаҿагылом.

«Шәара еиқәышәыҧхьаӡаз Европарламент адепутатцәақәак Михаил Саакашвили иҩызцәа роуп, урҭ руаӡәы, Глиуксман,  Ека Зҕулаӡе лхаҵа иоуп. Мерабишвили ихаҭыҧуаҩ лхаҵа иоуп, Саакашвили ибжьагаҩ иакәын, иара абри адиктатортә режим ашьақәыргылара апроцесс далахәын.  Усҟан, Саакашвили ихаан, атәылаҿы ауаа аныршьуаз, ауаа андыргәаҟуаз, абахҭаҿы ауаа амш анрыларгоз, абри ауаҩы абра дыҟан. Иахьа уи  иҟаҳҵаша ҳаиҳәоит. Фотыга дызусҭада, дара игәаҕьны абри азҵаара ишҧалацәажәо… Алхрақәа раҧхьа абжьааҧнытә аманипулиациа мҩаҧыргоит, Европарламент аҟынтә хшыҩзышьҭра ду иҟазшәа аадырҧшыр рҭахуп», — иҳәеит Ҕарибашвили.

Акомментари аҟаҵара