Иракли Ҕарибашвили – ЕАР Амаӡаныҟәгаҩ хадеи сареи ахырҳагара злоу аиҧылара мҩаҧаагеит
Иракли Ҕарибашвили – ЕАР Амаӡаныҟәгаҩ хадеи сареи ахырҳагара злоу аиҧылара мҩаҧаагеит

ЕАР Амаӡаныҟәгаҩ Хада Антониу Гутиереши  сареи ахырҳагара злоу аиҧылара мҩаҧаагеит, — иҩит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Twitter аҿы.

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишазгәеиҭаз ала, аиҧылараҿы аҭынчмҩала аимак аҭыҧқәҵареи урыстәылатәи ампыҵахалара азҵаареи иалацәажәеит.

«Сара ЕАР саҭабууп ари апроцесс иахьалахәы азыҳәан», — иҩит Қырҭтәыла аҧыза-министр.

 

Акомментари аҟаҵара