Иракли Ҕарибашвили Атлантикатә хеилак аҿы иҟоу  "Ашәышықәса аҧхьагылара апрограмма" ахаҭарнакцәа дырҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Атлантикатә хеилак аҿы иҟоу  "Ашәышықәса аҧхьагылара апрограмма" ахаҭарнакцәа дырҧылеит

 

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили   Атлантикатә хеилак аҿы иҟоу  “Ашәышықәса аҧхьагылара апрограмма” ахаҭарнакцәа дырҧылеит.

Аҧыза-министр ипресс-маҵзура адыррақәа рыла, аиҳабыра русмҩаҧгарҭаҿы имҩаҧгаз аиҧылараан, Аҧхьагылара апрограмма ахаҭарнакцәа апрограмма анагӡареи аҵаки иалацәажәеит.

Ашәышықәса астипендиа» —  атрансформациатә ҧышәоуп, уи аҿы еилоуп  хазхаҭалатәи асектори Атлантикатә хеилаки рҧышәеи аглобалтә зҵаарақәа рыӡбаразы адунеи аҿы иҟоу аресурсқәеи.

 

Акомментари аҟаҵара