Иракли Ӷарибашвили - Украина атерриториатә акзаара пату шақәаҳҵо даҽазнык шьақәсырӷәӷәар сҭахуп, аԥыза-министри ахадеи иҭабуп ҳәа расҳәоит ҳадгылара ӷәӷәа азы
Иракли Ӷарибашвили - Украина атерриториатә акзаара пату шақәаҳҵо даҽазнык шьақәсырӷәӷәар сҭахуп, аԥыза-министри ахадеи иҭабуп ҳәа расҳәоит ҳадгылара ӷәӷәа азы

Украина атерриториатә акзаара пату шақәаҳҵо даҽазнык шьақәсырӷәӷәар сҭахуп, аԥыза-министри ахадеи иҭабуп ҳәа расҳәоит ҳадгылара ӷәӷәа азы, – иҳәеит Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили иареи Украина аԥыза-министр Денис Шмыгали еицымҩаԥыргаз апрессконеренциа аҿы.

“Иҳаҩсыз ҩымш ирылагӡаны ҩтәылак еидызҳәало азҵаарақәа рацәаны ҳрыхәаԥшит, урҭ иреиуоуп ашәарҭадареи, ахәаахәҭра-економикатәии аиҩызаратә еизыҟазаашьақәа ирызку азҵаарақәа. Украина атерриториатә акзаара пату шақәаҳҵо даҽазнык шьақәсырӷәӷәар сҭахуп, аԥыза-министри ахадеи иҭабуп ҳәа расҳәоит ҳадгылара ӷәӷәа азы.

Ҳара ҳхы алаҳархуеит ахада Зеленски иԥшгарала имҩаԥысуа Ҟрымтәи аплатформа аԥҵара. Даҽазнык ҳахцәажәоит Ҟрым аамҭалатәи ампыҵахалара азҵаара. Ҳара ҳахцәажәеит аамҭала импыҵахалоу арегионқәа рҿы иҟоу аҭагылазаашьа цәгьаю Иара убас ҳахцәажәеит Қырҭтәыла импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа, Аԥсни Цхинвалтәи арегиони ирызку азҵаарақәа. Нанҳәатәи еибашьра ҟалеишьҭеи 13 шықәса ҵит, ҳтерриториа 20% уажәгьы импыҵахалоуп,” – иҳәеит Иракли Ӷарибашвили.

Акомментари аҟаҵара