Иракли Ӷарибашвили - Арегулиациақәа реилагара иадҳәаланы иазгәасҭар сҭахуп, ҳәарада, ҳара уи ҳзақәшаҳаҭхом, убри аҟынтә, иашьашәалоу аорганқәа ари афакт иақәҿырҭит
Иракли Ӷарибашвили - Арегулиациақәа реилагара иадҳәаланы иазгәасҭар сҭахуп, ҳәарада, ҳара уи ҳзақәшаҳаҭхом, убри аҟынтә, иашьашәалоу аорганқәа ари афакт иақәҿырҭит

Қырҭтәыла Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили иажәақәа рыла, Владимир Познер  ампыҵахалара иазку азакәан еилеимгеит. Познери ицыз ауааҧсыреи аковид- паспорти PCR атест иҵоурам аҭаки рыман, дара атәылашҟа иааит азакәан аҳәарақәа ирықәныҟәаны.

„Арегулиациақәа реилагара иадҳәаланы иазгәасҭар сҭахуп, ҳәарада, ҳара уи ҳзақәшаҳаҭхом, убри аҟынтә, иашьашәалоу аорганқәа ари афакт иақәҿырҭит. Аресторани уаҟа иҟаз ауааҧсыреи ахараҧса рықәырҵеит, – иҳәеит Аҧыза-министр.

Акомментари аҟаҵара