Иракли Ӷарибашвили  - Аишьҭагыларатә, апрагматикатә аҭынчратә политика мҩаԥаагоит
Иракли Ӷарибашвили - Аишьҭагыларатә, апрагматикатә аҭынчратә политика мҩаԥаагоит

90-тәи ашықәсқәа ралагамҭаз иҳамаз ииашам ҳполитика иалҵшәаны, атәылауаҩратә аиҿагыларанӡа, аиашьцәа рыбжьара иҟалаз ашьакаҭәаранӡа ҳнеит. Аамҭала атерриториақәа ҳцәыӡит, иашьҭанеиуа агха ҟаҳҵеит 2008 шықәсазы, апровокациа ду аҿагылара ҳалымшеит, ҳтерриориақәа импыҵахалоуп,” – иҳәеит Қырҭтәыла Аԥыза-министр Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи рызҵаарақәа рзы аҳәынҭминистр лаппарат 10 шықәсатәи аплан аӡыргараан.

Иракли Ӷарибашвили иажәақәа рыла, ампыҵахалара атәыла иреиҳаӡоу ааԥхьароуп.

Акомментари аҟаҵара