Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәыла даҽа 25000-ҩык иреиҳаны aкоронaвирус рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәыла даҽа 25000-ҩык иреиҳаны aкоронaвирус рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәыла даҽа 25000-ҩык иреиҳаны aкоронaвирус рыдбалан.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Москва  6 866-ҩык ковид рзышьақәдырӷәӷәеит.

Инеизакны атәылаҿ акоронавирус ирыдбалан  2 114 502-ҩык, 36 540-ҩык иҧсхьеит.

Акомментари аҟаҵара