Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәыла даҽа 24 326-ҩык aкоронaвирус рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәыла даҽа 24 326-ҩык aкоронaвирус рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәыла даҽа 24 326-ҩык aкоронaвирус рыдбалан, 49-ҩык иҧсит.

Инеизакны атәылаҿ акоронавирус ирыдбалан   2 096 749-ҩык, 36 192 -ҩык иҧсхьеит.

Акомментари аҟаҵара