Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус арекорд рбага аарԥшын, аҿкы 23 827-ҩык рыдбалан,  21 269-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус арекорд рбага аарԥшын, аҿкы 23 827-ҩык рыдбалан, 21 269-ҩык ачымазара иалҵит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус арекорд рбага аарԥшын, аҿкы 23 827-ҩык рыдбалан, 21 269-ҩык ачымазара иалҵит.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла 786-ҩык иԥсит.

Апандемиа иалагеижьҭеи иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 5 857 000-ҩык иреиханы, 5 257 000-ҩык иреиҳаны ачымазара иалҵхьеит, иԥсхьеит 145 278 -ҩык апациентцәа

Акомментари аҟаҵара