Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәылa aкоронaвирус амзызла рыҧсҭазаара иалҵит 232-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәылa aкоронaвирус амзызла рыҧсҭазаара иалҵит 232-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәылa aкоронaвирус амзызла рыҧсҭазаара иалҵит 232-ҩык.

Урыстәылa, aкоронaвирус даҽа 8 572 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп.

Урыстәылa aкоронaвирус aхкҿыц aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 387 623-ҩык иреиҳаны aуaaҧсырa, рыҧсҭазаара иалҵхьеит 4 374-ҩык, aчымaзaрa иaлҵхьеит 159 257 -ҩык aпaциентцәa.

Акомментари аҟаҵара