Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 8 465 афакт ҿыцқәа аарҧшын,  иԥсит 321-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 8 465 афакт ҿыцқәа аарҧшын, иԥсит 321-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 8 465 афакт ҿыцқәа аарҧшын, иԥсит 321-ҩык.

Урыстәыла иахьаҵанакуа акоронавирус амзызла рыԥсҭазаара иалҵхьеит 113 647 -ҩык. Апандемиа иалагеижьҭеи иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан  4.88 миллионҩык иреиҳаны.

Акомментари аҟаҵара