Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус  8 328 афакт ҿыцқәа аарҧшын, иԥсит 389-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 8 328 афакт ҿыцқәа аарҧшын, иԥсит 389-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 8 328 афакт ҿыцқәа аарҧшын, иԥсит 389-ҩык. Ари атәы аарыцҳаит урыстәылатәи аих аопепративтә штаб аҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Урыстәыла иахьаҵанакуа акоронавирус амзызла рыԥсҭазаара иалҵхьеит  101 106-ҩык.

Аепидемиа ианалага инаркны иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан  4597000-ҩык реиҳаны, ачымазара иалҵхьеит 4220000-ҩык рҟынӡа.

Акомментари аҟаҵара