Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 8 115 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 8 115 афакт ҿыцқәа аарҧшын

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 8 115 афакт ҿыцқәа аарҧшын, иԥсит 329-ҩык.

Урыстәыла иахьаҵанакуа акоронавирус амзызла рыԥсҭазаара иалҵхьеит 113 976-ҩык.

Акомментари аҟаҵара