Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус 24 471-ҩык рыдбалан, 796-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус 24 471-ҩык рыдбалан, 796-ҩык иԥсит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус 24 471-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 22 660-ҩык, 796-ҩык иԥсит.

Апандемиа иалагеижьҭеи иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан  6 054 000-ҩык иреиханы, 5 427 000-ҩык иреиҳаны ачымазара иалҵхьеит, иԥсхьеит 151 501 -ҩык апациентцәа.

Акомментари аҟаҵара