Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 18 241 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 18 241 афакт ҿыцқәа аарҧшын

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус  18 241  афакт ҿыцқәа аарҧшын, рыԥсҭазаара иалҵит 564-ҩык.

Ари атәы аарыцҳаит урыстәылатәи аих аопепративтә штаб аҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Аепидемиа ианалага инаркны иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбаоан 3756000-ҩык иреиҳаны, ачымазара иалҵхьеит 3 174 000-ҩык иреиҳаны,  акоронавирус амзызла рыԥсҭазаара иалҵхьеит 70 482-ҩык.

Акомментари аҟаҵара