Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 12 828 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 12 828 афакт ҿыцқәа аарҧшын

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 12 828 афакт ҿыцқәа аарҧшын, ачымазара иалҵит 17 919-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 467-ҩык. Ари атәы аарыцҳаит урыстәылатәи аих аопепративтә штаб аҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Аепидемиа ианалага инаркны иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 4 112 151 -ҩык, ачымазара иалҵхьеит 3 642 582-ҩык.

Акомментари аҟаҵара