Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 11 749 афакт ҿыцқәа аарҧшын, рыԥсҭазаара иалҵит 383-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 11 749 афакт ҿыцқәа аарҧшын, рыԥсҭазаара иалҵит 383-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 11 749 афакт ҿыцқәа аарҧшын, рыԥсҭазаара иалҵит 383-ҩык. Ари атәы аарыцҳаит урыстәылатәи аих аопепративтә штаб аҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Урыстәыла иахьаҵанакуа акоронавирус амзызла рыԥсҭазаара иалҵхьеит  84 430-ҩык.

Аепидемиа ианалага инаркны иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 4 200 902-ҩык.

Акомментари аҟаҵара