Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 11 534 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 11 534 афакт ҿыцқәа аарҧшын

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 11 534  афакт ҿыцқәа аарҧшын, рыԥсҭазаара иалҵит 439-ҩык. Ари атәы аарыцҳаит урыстәылатәи аих аопепративтә штаб аҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Урыстәыла иахьаҵанакуа акоронавирус амзызла рыԥсҭазаара иалҵхьеит  85 743-ҩык. Аепидемиа ианалага инаркны иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан 4 234 720-ҩык.

Акомментари аҟаҵара