Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус  10 565 афакт ҿыцқәа аарҧшын
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 10 565 афакт ҿыцқәа аарҧшын

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 10 565 афакт ҿыцқәа аарҧшын,  иԥсит 441-ҩык. Ари атәы аарыцҳаит урыстәылатәи аих аопепративтә штаб аҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Урыстәыла иахьаҵанакуа акоронавирус амзызла рыԥсҭазаара иалҵхьеит  86 896 -ҩык.

Аепидемиа ианалага инаркны иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан  4 268 215-ҩык.

Акомментари аҟаҵара