Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 10 535 афакт ҿыцқәа аарҧшын, иԥсит 452-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 10 535 афакт ҿыцқәа аарҧшын, иԥсит 452-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла, Урыстәыла акоронавирус 10 535 афакт ҿыцқәа аарҧшын,  иԥсит 452-ҩык. Ари атәы аарыцҳаит урыстәылатәи аих аопепративтә штаб аҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Урыстәыла иахьаҵанакуа акоронавирус амзызла рыԥсҭазаара иалҵхьеит  87 348-ҩык.

Аепидемиа ианалага инаркны иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан  4 278 750-ҩык.

Акомментари аҟаҵара