Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 8 232-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 160-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 8 232-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 160-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 8 232-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 160-ҩык.

Аинформациа Урыстәыла анапхгара аӡбарала иаҧҵаз авебдаҟьа ҷыда ианылеит.

Урыстәылa иaхьa уaжәрaaнӡa aкоронaвирус ирыдбалан 1 167000-ҩык иреиҳаны aуaaҧсырa,  ачымазара иалҵхьеит 952 399-ҩык, инеизакны  рыҧсҭазаара иалҵхьеит 20 545-ҩык.

Акомментари аҟаҵара