Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла 788-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла 788-ҩык иԥсит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла акоронавирус  22 010-ҩык рыдбалан, 788-ҩык иԥсит.

Апандемиа иалагеижьҭеи иахьанӡа Урыстәыла акоронавирус рыдбалан   6 334 000-ҩык иреиханы, 5 659 000-ҩык иреиханы ачымазара иалҵхьеит, иԥсхьеит 160 925-ҩык апациентцәа.

Акомментари аҟаҵара