Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 5 670-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 132-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 5 670-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 132-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 5 670-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 132-ҩык.

Арҭ адырақәа ижәбар шәылшоит аиҳабыра иаҧырҵаз авебдаҟьаҿ.

Цәыббра 16 рзы иҟоу адыррақәа рыла, Урыстәылa иaхьa уaжәрaaнӡa aкоронaвирус ирыдбалан 1 079 000-ҩык иреиҳаны aуaaҧсырa, рыҧсҭазаара иалҵхьеит 18 917-ҩык, ачымазара иалҵхьеит 890 114-ҩык рҟынӡа.

Акомментари аҟаҵара