Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 5 529-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 150-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 5 529-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 150-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 5 529-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 150-ҩык. Арҭ адырақәа ижәбар шәылшоит аиҳабыра иаҧырҵаз авебдаҟьаҿ.

Цәыббра 15 рзы иҟоу адыррақәа рыла, Урыстәылa иaхьa уaжәрaaнӡa aкоронaвирус ирыдбалан 1 700 000-ҩык иреиҳаны aуaaҧсырa, рыҧсҭазаара иалҵхьеит 18 785 -ҩык, ачымазара иалҵхьеит 884 305-ҩык рҟынӡа.

Акомментари аҟаҵара