Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 593-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 593-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 593-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан.  Ари атәы аарыцҳаит аҭыҧантәи аих. Ҧхынгәы 2 рзы иҟоу адыррақәа рыла, инеизaкны aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп  26 658-ҩык aуaaҧсырa.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәамахьтәыла  рыҧсҭазаара иалҵит даҽа 6-ҩык, инеизакны рыҧсҭазаара иалҵхьеит 459-ҩык.

Рҽырыхәшәтәуеит 11 000-ҩык ауааҧсыра, ачымазара иалҵхьеит  15 000-ҩык иреиҳаны.

Акомментари аҟаҵара