Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 557-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 557-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан

Ҧхынгәы 13 рзы иҟоу адыррақәа рыла, инеизaкны aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан  32 151-ҩык aуaaҧсырa.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 557-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан.

Шәамахьтәыла  рыҧсҭазаара иалҵхьеит  573-ҩык.

Ахәышәтәырҭақәа рҿы ишьҭоуп 11 500-ҩык aуaaҧсырa.

Акомментари аҟаҵара