Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 523-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит даҽа 12-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 523-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит даҽа 12-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа  523-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит даҽа 12-ҩык.

Ҧхынгәы 1 азы иҟоу адыррақәа рыла, инеизaкны aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп  26 065-ҩык aуaaҧсырa.

Рҽырыхәшәтәуеит 10 900-ҩык ауааҧсыра, ачымазара иалҵхьеит  14 563-ҩык.

Шәамахьтәыла  рыҧсҭазаара иалҵит 602-ҩык.

Атәылаҿ ҧхынгәы 13-нӡа иҷыдоу аҭагылазаашьа алагалоуп.

Акомментари аҟаҵара