Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 415-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит даҽа 14-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 415-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит даҽа 14-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 415-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит даҽа 14-ҩык.

Рашәара 30 рзы иҟоу адыррақәа рыла, инеизaкны aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп  25 542-ҩык aуaaҧсырa,  рҽырыхәшәтәуеит  10 904-ҩык ауааҧсыра, рыҧсҭазаара иалҵит 443-ҩык. Атәылаҿ ҧхынгәы 13-нӡа иҷыдоу аҭагылазаашьа алагалоуп.

Акомментари аҟаҵара