Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 330-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит даҽа 8-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 330-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит даҽа 8-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 330-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит даҽа 8-ҩык. Агәабзиарахьчара аминистрра аинформациа ала, инеизaкны aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп  28 936-ҩык aуaaҧсырa, рыҧсҭазаара иалҵит 650-ҩык.

Шәамахьтәыла ачымазара иалҵхьеит  16 302-ҩык.

Акомментари аҟаҵара