Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 239 -ҩык aкоронaвирус ирыдбалан,  3-ҩык ԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 239 -ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, 3-ҩык ԥсит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 239 -ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, 3-ҩык рыҧсҭазаара иалҵит.

Ари атәы аанацҳаит Агәабзиарахьчара аминистрра.

Атәылaҿы aкоронaвирус ирыдбалан 46 910-ҩык,  урҭ рҟынтә 42 369-ҩык ачымазара иалҵхьеит.  1 211 -ҩык иҧсит.

Акомментари аҟаҵара