Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 121-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, 6-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 121-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан, 6-ҩык иԥсит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa даҽа 121-ҩык aкоронaвирус ирыдбалан. Ари атәы аарыцҳаит аҭыҧантәи аих Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә аинформациа ҵаҵҕәыс аҭаны.

Атәылaҿы aкоронaвирус ирыдбалан 47 552-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Шәaмaхьтәылa  даҽа 6-ҩык иԥсит

Акомментари аҟаҵара